Atom feeds for ITSPEA 2014 EIK

feeds Topics only
http://itspea-2014-eik.68540.x6.nabble.com/ITSPEA-2014-EIK-ft1.xml
feeds Topics and replies
http://itspea-2014-eik.68540.x6.nabble.com/ITSPEA-2014-EIK-f1.xml